info

You have reached the minimum number

Shopping cart (0)

There are no products in your shopping cart yet.

Algemene voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

Artikel 1 – Voorwaarden
Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn deze voorwaarden van toepassing.

Artikel 2 – Overeenkomsten a. Alle aanbiedingen en offertes vervallen, tenzij anders vermeld, na 2 maanden. b. De overeenkomst is bindend nadat de opdrachtgever de overeenkomst getekend retour heeft gezonden, tenzij Heatnet binnen 8 dagen na ontvangst van de getekende overeenkomst aangeeft dat er een aanpassing op de overeenkomst moet plaatsvinden. Heatnet zal in dat geval een nieuwe offerte toezenden aan opdrachtgever. c. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing, tenzij Heatnet schriftelijk kenbaar heeft gemaakt andere voorwaarden te accepteren.

Artikel 3 – Prijzen
a. Alle prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld. b. Heatnet is gerechtigd, indien na het afsluiten van een overeenkomst zijn leveranciers een prijsverhoging doorvoeren van meer dan 5%, deze verhoging door te berekenen aan de opdrachtgever.

Artikel 4 – Levertijd en levering a. Bij de aanbieding houdt Heatnet rekening met de door de leverancier aangegeven levertijden. Heatnet heeft een inspanningsverplichting om te leveren binnen de aangegeven termijnen. b. De opdrachtgever heeft geen recht op enige schadevergoeding, in welke vorm dan ook, bij een overschrijding van de opgegeven levertijd, tenzij deze het rechtstreeks en onmiddellijk gevolg is van grove schuld of nalatigheid van Heatnet. c. Wegens overschrijding van de levertijd kan de opdrachtgever de overeenkomst niet ontbinden, en de ontvangst en/of betaling van de te leveren zaken niet weigeren. d. De keuze van vervoer berust bij opdrachtgever. e. Bestelde zaken welke door toedoen van de opdrachtgever na het verstrijken van de aangegeven levertijd nog niet zijn afgenomen, staan voor rekening en risico van de opdrachtgever opgeslagen.

Artikel 5 – Hoedanigheid, kwaliteit en reclames
a. Zichtbare gebreken dienen door de opdrachtgever direct na ontvangst te worden gemeld; in geval van aflevering dient dit op het meegeleverde document te worden aangetekend. Gebreken die niet direct bij ontvangst kunnen worden geconstateerd, dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 8 dagen na ontvangst, schriftelijk te worden gemeld bij Heatnet. Geringe in de handel toelaatbaar geachte niet te vermijden afwijkingen, kunnen geen grond voor reclames zijn. b. Voor leveringen die op basis van een monster geschieden, geldt dat monster als vaststelling van de gemiddelde kwaliteit van de zaken. Indien zulks niet het geval is, gelden voor de hoedanigheid en kwaliteit van het geleverde de betreffende bepalingen van de leveranciers van Heatnet. c. Heatnet is jegens de opdrachtgever gehouden aan de garantiebepalingen, zoals deze door de fabrikant zijn verstrekt. d. In geval van gebreken in het geleverde heeft de opdrachtgever slechts aanspraken op Heatnet, voor zover de zaken nog niet zijn verwerkt.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid
a. Indien Heatnet al dan niet uit hoofde van deze overeenkomst tot enige schade-uitkering gehouden is, dan bedraagt deze ten hoogste de factuurwaarde, dan wel herlevering van zaken, zulks ter keuze van Heatnet, voor zover deze in staat is om soortgelijke zaken te leveren. b. Heatnet is nooit aansprakelijk voor gevolgschade en indirecte bedrijfsschade, stagnatieschade, vertraging in de bouw, verlies van orders, winstderving, bewerkingsstoffen en dergelijke. c. De opdrachtgever draagt zelf de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem voorgeschreven constructies en werkwijzen. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor bouwstoffen of materialen door hem ter beschikking gesteld, dan wel door hem voorgeschreven. d. Heatnet is nooit aansprakelijk voor ondeugdelijke, slechte werkzaamheden uitgevoerd door derden. Zo ook als het externe bedrijf is ingehuurd door Heatnet. e. Heatnet is niet aansprakelijk voor stuk gefreesde leidingen in de vloer. Schade en of reparatie kosten kunnen niet op Heatnet worden verhaald. Reparatie aan stuk gefreesde cv en waterleidingen kunnen door Heatnet tegel meerprijs worden gerepareerd.

Artikel 7 – Werkzaamheden
a. Vertraging in de aanvang of voortgang van de werkzaamheden, waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is, kunnen Heatnet niet worden aangerekend. De daaruit voortvloeiende schade en kosten worden door Heatnet aan de opdrachtgever in rekening gebracht. b. De opdrachtgever dient zorg te dragen voor de aanwezigheid van gas-, elektriciteit- en watervoorziening op de werkplek. c. De opdrachtgever dient Heatnet voldoende gelegenheid te bieden tot opslag van de benodigde materialen en gereedschappen.

Artikel 8 – Overmacht
a. Heatnet heeft het recht de levertijd te verlengen, dan wel de overeenkomst te ontbinden, indien door overmacht tijdige levering niet mogelijk zal zijn. b. Onder overmacht wordt verstaan, oorlog, oproer, rellen, molest, staking en uitsluiting, natuurrampen, stremming en/of stagnatie van de aanvoer, breuk van machines en/of gereedschappen, overheidsmaatregelen, alsmede iedere omstandigheid waardoor het Heatnet redelijkerwijs onmogelijk wordt gemaakt om op normale wijze te presteren.

Artikel 9 – Eigendomsvoorbehoud
a. De eigendom van de verkochte en geleverde zaken blijft bij Heatnet, totdat de opdrachtgever alle verplichtingen is nagekomen die voortvloeien uit de overeenkomsten. b. Heatnet zal, in geval dat hij de overeenkomst ontbonden heeft, gerechtigd zijn tot ongehinderde toegang tot de zaken, waarbij de opdrachtgever de verplichting op zich neemt aan Heatnet alle medewerking te verlenen, teneinde dit eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door terugneming van de geleverde zaken.

Artikel 10 – Annulering
a. De opdrachtgever is bij annulering van de overeenkomst en/of weigering tot afname van de bestelde zaken verplicht de overeengekomen prijs van de reeds door Heatnet aangekochte zaken (al of niet bewerkt) te betalen aan Heatnet. Voorts is de opdrachtgever gehouden een schadevergoeding van 30% van de overeengekomen prijs te voldoen aan Heatnet. b. De opdrachtgever vrijwaart Heatnet tegen vorderingen van derden als gevolg van annulering en/of weigering tot afname.

 Artikel 11 – Garantie
a. Op vertoon van de factuur geeft Heatnet garantie op de uitvoering van haar werkzaamheden, mits er sprake is van normaal gebruik en deugdelijk onderhoud. b. Heatnet is niet aansprakelijk voor gevolgschade. c. Producten waarvan vooraf schriftelijk is overeengekomen dat retourname van (een gedeelte van) de levering mogelijk is, dienen binnen 8 dagen na levering op vertoon van de aankoopbon te worden aangeboden. Producten niet leverbaar uit voorraad en uitverkochte producten worden niet retour genomen. Retourkosten zijn 15% van het netto aankoopbedrag.

Artikel 12 – Betaling
a. Balieverkopen middels contante betaling. b. Overeengekomen termijnbetalingen: 50% van de totale prijs; restant direct bij aflevering. c. In alle overige gevallen hanteert Heatnet een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum, tenzij op de factuur een andere betalingstermijn is vermeld. d. Na het verstrijken van de betalingstermijn is de opdrachtgever aan Heatnet een rentevergoeding van 1% per maand verschuldigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is. e. Alle kosten verbonden aan gerechtelijke en buitengerechtelijke incassowerkzaamheden komen voor rekening van de opdrachtgever, welke kosten minimaal 15% bedragen over de ter incasso gegeven vordering.

Artikel 13 – Geschillen
a. Geschillen dienen ter keuze van de meest gerede partij ter beslechting worden voorgelegd aan de rechtbank Arnhem, tenzij de wet zich daartegen verzet.
This website uses cookies to measure the number of visitors. We do not store any personal information.
Accept selected cookies Reject cookies